ANEXA 1 Date cu caracter personal

Date cu caracter personal

Fundația MEREU APROAPE persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13-19, etaj 6, ap. 13, sector 2, inregistrata la Judecatoria Sectorului 1 Bucureşti conform Incheierii din data de 07.09.2005 pronuntata in Dosarul nr. 453/PJ/2005, inscrisa in Registrul National al Persoanelor Juridice fara Scop Patrimonial prin Certificatul nr. 19/05.10.2005, CIF 18212553 are calitatea de Operator de date cu caracter personal notificat sub nr. 37207.

Fundația MEREU APROAPE prelucrează datele cu caracter personal (date de identitate, date de stare civilă, adresă, telefon, profesie, loc de muncă, situaţia familială, situaţia economică şi financiară, date bancare, date privind starea de sănătate şi alte asemenea date) ale beneficiarilor (copii, adulți, membrii familiilor acestora), în sensul stocării acestor date şi al transmiterii lor către autorităţi publice sau private, naționale sau internaționale, altor fundații și asociații, mass-media care au competenţă în soluţionarea problemelor beneficiarilor,.

Angajaţii Fundaţiei cu atribuții în derularea/coordonarea unei anumite campanii/proiect au, în completarea atribuţiilor de serviciu, dreptul să prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor ce solicită înscrierea în campaniile/proiectele Fundaţiei, ale membrilor familiilor acestora sau ale voluntarilor, în calitate de utilizatori autorizaţi.

Orice prelucrare de date cu caracter personal se face cu bună credinţă, în mod adecvat, pertinent şi neexcesiv, prin raportare la scopul pentru care datele sunt colectate şi ulterior prelucrate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Fiecare utilizator a luat la cunoştinţă, sub semnătură, prevederile privind confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal cuprinse în Politica de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

INFORMATII UTILE PRIVIND PRELUCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu data de 25 mai 2018, se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în mod generic ”Regulamentul GDPR”; 

Unul dintre principiile esențiale ale Regulamentului constă în transparența prelucrării datelor cu caracter personal, Operatorul fiind obligat să furnizeze Persoanei Vizate orice informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă, ținând seama de circumstanțele specifice și de contextul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal,

Definiții

Date cu caracter personal” înseamnă, fără a se limita însă la nume, prenume, adresă, date din cartea de identitate, e-mail, număr de telefon, imagine, voce, care au legătură cu și identifică persoana vizata.

„Date speciale/sensibile” inseamna, fara a se limita insa la date privitoare la originea rasiala,  etnia, orientarea politică, religia, convingerile filozofice sau de natură similara, apartenența sindicală, date privind starea de sănătate, date despre viața sexuală, date personale referitoare la fapte penale sau contravenții.

Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra Datelor cu Caracter Personal, inclusiv, dar fără a se limita la: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, diseminarea, dezvăluirea, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

Operator” înseamnă Compania/Organizatia care stabilește temeiul prelucrării, categoriile de date prelucrate, scopul și mijloacele prelucrării în legătură cu Acordul și în conformitate cu legislația în vigoare.

Persoana Vizată” înseamnă persoana vizata, ale cărui Date cu caracter personal sunt prelucrate de Operator.

Destinatari” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate Datele cu caracter personal.

Angajamentul Operatorului cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal

Compania/Organizatia se angajează să implementeze standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează, în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679.

Categorii de Date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrează Operatorul pot include:

 1. Informații de identificare, cum ar fi numele și prenumele, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, datele din cartea de identitate, CNP,  numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;
 2. Imaginea, vocea;
 3. Date privind starea de sănătate, fizică, psihică și emoțională;
 4. Informații colectate din surse publice;
 5. Alte date cu caracter personal privind preferințele, dacă acestea sunt dezvăluite sau rezultă din derularea colaborarilor;
 6. Alte date cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi furnizate direct de persoana vizata sau pot proveni de la o sursă terță. Spre exemplu, Operatorul poate colecta date cu caracter personal de la angajatorul persoanei vizate, alte organizații cu care persoana vizata are legătură, agenții guvernamentale, birouri de credit, furnizori de informații sau servicii sau din baze publice.

Scopurile în care sunt prelucrate Datele și temeiul juridic al prelucrării

Operatorul informează Persoana vizată că utilizează Datele acesteia personale în următoarele cazuri:

 1. Încheierea și executarea unui acord

Operatorul va utiliza Datele cu caracter personal pentru realizarea materialelor video/audio/foto privind persoana vizata, iar prin aceste materiale vor fi dezvăluite publicului informații personale legate de identitatea persoanei, informații legate de viața sa, de starea de sănătate, de anumite preferințe și comportamente.

În acest sens, Operatorul utilizează Datele persoanei vizate doar pentru următoarele scopuri permise:

 1. negocierea și încheierea uni acord;
 2. derularea activităților pe care executarea Acordului le presupune, pentru pregătirea sau solicitarea materialelor necesare și participarea la preselecții, la Emisiune, la Campanii de Promovare etc;
 3. gestionarea relației cu persoana vizata;

În toate cazurile de mai sus, Operatorul se bazează pe temeiul executării unui contract la care Persoana Vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea Persoanei Vizate înainte de încheierea unui contract.

 1. Prelucrarea Datelor în temeiul interesului legitim al Operatorului

În toate cazurile în care Operatorul se bazează pe temeiul interesului legitim în furnizarea serviciilor sale în funcție de domeniul specific de activitate, Datele vor fi utilizate în următoarele scopuri permise:

 1. în situația în care dreptul la liberă exprimare, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare, prevalează asupra dreptului la imagine al Persoanei vizate;
 2. în scopul monitorizării și evaluării conformității procesării cu politicile și standardele Operatorului;
 3. în scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor legale ale Operatorului; și
 4. în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele Persoanei vizate cu caracter personal au fost furnizate.
 5. Prelucrarea Datelor pe baza consimțământului Persoanei Vizate

Pe baza consimțământului expres al Persoanei vizate, Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în următoarele scopuri:

 1. Datele privind starea de sănătate pot fi dezvăluite prin intermediul materialelor foto/ video/ audio cu privire la Persoana vizată și dezvăluite publicului prin promovare și difuzarea materialelor la TV, radio sau online ori în cadrul diverselor evenimente publice sau private;
 2. Profilarea cu privire la Persoana vizată, în funcție de gesturile , preferințele , caracterul Persoanei vizate, în contextul participării la Emisiuni;
 3. comunicarea cu Persoana vizată prin canalele pe care le-a aprobat pentru a o ține la curent în legătură cu activitatea Operatorului, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la activitatea Operatorului, precum și despre evenimentele și proiectele Operatorului;
 4. campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale.

În ceea ce privește prelucrările de Date permise în conformitate cu prezenta secțiune 5.2.3., Operatorul transmite informațiile respective doar după ce persoana vizata a selectat în mod expres opțiunea de a participa, iar Operatorul va oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în limitele prevăzute în Acord în ceea ce privește Datele integrate.

Persoana vizata isi poate retrage consimțământul prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente. De asemenea, în vederea retragerii consimțământului pentru orice prelucrare asupra căreia a consimțit în prealabil, poate trimite un e-mail la adresa [email protected], sau sa sune la nr. de telefon 021.527.19.93 sau să trimita o scrisoare la sediul companiei.

Ca regulă generală, în cazurile în care Persoana vizată își retrage consimțământul, Operatorul nu va mai permite prelucrarea datelor Persoanei vizate și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu Datele, în limitele prevăzute prin Acord. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea derulării activității Societății,, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, Operatorul va proceda la prelucrarea respectivă și va informa în acest sens Persoana vizată.

Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia.

 1. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Operatorul poate prelucra unele dintre Datele Persoanei ca urmare a obligațiilor legale privind arhivarea și păstrarea evidențelor contractelor în baza cărora părțile au derulat relații comercial-economice..

 1. Comunicarea voluntară a datelor

Operatorul poate colecta date cu caracter personal privind Persoana Vizată în momentul în care aceasta din urmă îi comunică voluntar, din orice motiv, Datele sale cu caracter personal. În această situație, Operatorul se va asigura că prelucrarea datelor respectă toate cerințele legale, asigurând Persoana vizată că Datele vor fi șterse în situația în care nu va fi identificat un temei legal pentru păstrarea acestora, Operatorul obligându-se să informeze Persoana vizată în acest sens.

Dezvăluirea Datelor cu caracter personal

Operatorul poate dezvălui Datele cu caracter personal în următoarele împrejurări:

 1. către societăți care prestează servicii pentru controale împotriva spălării banilor și în alte scopuri de prevenire a fraudelor și infracțiunilor și societăți care prestează servicii similare, inclusiv instituții financiare, birouri de credit și autorități de reglementare cu care sunt partajate datele respective;
 2. către orice terț căruia Societatea îi cesionează sau novează orice drepturi sau obligații;
 3. către instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane, dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare a diferendelor;
 4. către persoanele împuternicite, sau alți operatori independenți, în principal prestatori de servicii sau colaboratori ai Operatorului, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile premise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. În cazul colaborării cu persoanele împuternicite, Operatorul va păstra controlul asupra Datelor Persoanei și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea Datelor cu caracter personal.

Actualizarea Datelor cu caracter personal

În cazul în care oricare dintre Datele cu caracter personal furnizate suferă modificări, spre exemplu dacă Persoana vizată își schimbă prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă dorește să anuleze orice fel de cerere adresată Operatorului, sau dacă ia cunoștință de faptul că Operatorul deține orice Date cu caracter personal incorecte, Persoana vizată va anunța Operatorul prin comunicarea unui e-mail la [email protected].

Perioada stocării datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise sau până la momentul când Persoana vizată își va retrage consimțământul (dacă acesta este temeiul prelucrării) și Operatorul  nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, Operatorul va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Operator a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță.

Cu excepția cazului în care se solicita în mod expres stocarea datelor cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de maximum 30 de ani de la data la care au fost colectate.

Drepturile persoanelor cu privire la date

 1. Sub rezerva anumitor condiții legale, Persoana vizată are următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal:
 1. dreptul de acces – constând în dreptul de a obţine din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc Persoana vizată și, în caz afirmativ, dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care Operatorul le deține; în cazul în care Persoana vizată își exercită acest drept într-un mod care este evident abuziv sau nefondat, Operatorul va avea dreptul la rambursarea oricăror costuri necesare suportate de Societate;
 2. dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte – care permite Persoanei vizate să obțină de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;
 3. dreptul la ștergerea datelor, care permite să Persoanei vizate să obțină ștergerea Datelor  în anumite cazuri (de exemplu, în situațiile în care și-a retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară pentru scopurile în care au fost colectate sau prelucrarea respectivă este contrară legii);
 4. dreptul la restricționarea prelucrării de către Operator a Datelor cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când este contestată exactitatea datelor Persoanei vizate pentru o perioadă care să permită Operatorului să verifice o astfel de exactitate;
 5. dreptul la portabilitate, care permite Persoanei vizate să primească Datele personale referitoare la Persoana vizată, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau Datele să fie transferate unui altui operator;
 6. dreptul de a obiecta, care permite Persoanei vizate să se opună  prelucrării în continuare a datelor sale personale în condițiile și limitele stabilite de lege;

Operatorul va asigura exercițiul tuturor drepturilor Persoanei vizate.

În vederea exercitării drepturilor sale, Persoana vizată va trebui să transmită un e-mail la adresa [email protected] sau o notificare scrisă la sediul companiei. Este posibil ca Operatorul să ceară Persoanei vizate dovada identității comunicând o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a se conforma cu obligațiile de securitate pe care Operatorul le are și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

Operatorul va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea Persoanei vizate și va transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii.

Persoana Vizata va fi informata ca poate oricand adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.

Inainte de a procesa datele cu caracter personal, persoana vizată va trebui sa accepte următoarele:

 1. Am fost informată de către Operator în mod transparent și echitabil cu privire la prelucrarea datelor mele;
 2. Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter sensibil, îmi exprim consimțământul după cum urmează, înțelegând și fiind de acord cu consecințele deciziei mele:

* îmi dau consimțământul *nu îmi dau consimțământul

 1. Cu privire la prelucrarea datelor în scop de marketing, îmi exprim consimțământul după cum urmează, înțelegând și fiind de acord cu consecințele deciziei mele:

* îmi dau consimțământul* nu îmi dau consimțământul