Regulamentul Campaniei "Ajut eu"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Campania “Ajut eu” denumită în continuare “Campanie”, este organizată de Fundația Mereu Aproape, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, etaj 6, ap. 13, sector 2, înregistrată cu Certificat de Înscriere a Persoanei Juridice fără Scop Patrimonial nr. 19/05.10.2005, CIF 18212553, Operator de date cu caracter personal notificat sub nr. 37207,(numita in prezentul regulament “Organizatorul”),

1.2   Campania va fi mediatizata de catre  ANTENA TV GROUP S.A., societate pe actiuni constituita si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Bd. Ficusului nr.44A, etaj 4A, zona 2, Sector 1, Bucuresti si punct de lucru in Iride Business Park, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, cladirea 16, et. 2, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3765/1991, CIF RO1599030,, prin intermediul postului Antena 1, in calitate de  Partener Media

Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii, respectiv atat pentru persoanele care propun spre ajutorare unele cazuri cat si pentru beneficiarii propriu-zisi ai Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii acesteia; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.ajuteu.ro, pe site-ul www.fundatiamereuaproape.ro si  www.a1.ro cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.  Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei de desfasurare, va face parte integranta din Regulament. 

 SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE

 2.1 Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data 29.11.2019.. Aceasta se va desfasura online prin intermediul site-urilor www.ajuteu.ro, www.fundatiamereuaproape.ro care sunt administrate de catre Organizator si  www.a1.ro, care apartine Partenerului Media.

 SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la campanie numai persoanele fizice („participantii”), cu domiciliul sau resedinta in Romania.

 3.2. Nu pot participa la campanie urmatoarele categorii de persoane:

a)       angajatii Organizatorului;

b)      angajatii partenerilor implicati in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei;

c)       persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori), precum si sotul/sotia nu au dreptul de a participa la campanie.

3.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea la Campanie, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament

SECTIUNEA 4. CAZURI PARTICIPANTE. OBIECTIVELE CAMPANIEI

4.1. Cazurile participante in campanie pot fi orice persoane fizice minore sau majore care respecta conditiile de la Sectiunea 3 si care, prin prisma cazului social/calitatilor personale/povestii de viata merita sa fie ajutate financiar sau prin indeplinirea unei dorinte.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Persoanele avand cel putin 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii Campaniei pot propune spre îndeplinire propria dorință sau pot propune dorința unei persoane care merită să își împlinească un vis. Propunerile inscrise si validate in campanie vor fi publicate pe site-ul www.ajuteu.ro.

Validarea propunerilor se face dupa ce Organizatorul va:

  • inregistra, verifica si tria propunerile.
  • solicita (mail sau telefonic) acte doveditoare nevoilor exprimate, daca solicitarea initiala nu a avut in continut aceste acte;
  • solicita ancheta sociala, cu implicarea directa a institutiilor legale (dupa caz);
  • inregistra beneficiarul/beneficiarii
  • semna GDPR cu beneficiarul/reprezentantul sau legal
  • semna cu beneficiarul/reprezentantul sau legal acordul de intrare în campanie
  • semna cu beneficiarul/reprezentantul sau legal un acord expres de filmare (dupa caz);
  • editare materiale despre beneficiar pentru media;
  • realiza materiale video si/sau audio necesare mediatizarii si promovarii cazului, problemelor si nevoilor beneficiarului;
  • tine legatura cu persoanele fizice sau juridice care se alatura campaniei pentru indeplinirea visului/viselor selectat(e)

Cazurile acceptate pot fi prezentate in programele si pe platformele Organizatorului, la fel si rezolvarea dorintei/dorintelor, astfel:

-     In data de 29.11.2019, in intervalul orar 17.00-19.00, Organizatorul va desfasura un program TV special (“Gala”) in cadrul caruia vor fi mediatizate o parte din cazurile inscrise in Campanie.

-     Intre 30.11-24.12.2019, in intervalul orar 18.50-19.00, Organizatorul va mediatiza cate un caz inscris in Campanie.

- Dupa data de 24.12.2019, Campania continuă pe site-ul www.ajuteu.ro iar cazurile validate pot fi prezentate și în programele  Pertenerului Media.

Un participant poate inscrie pe site-ul www.ajuteu.ro mai multe propuneri.

Pentru a inscrie in Campanie o propunere, Participantul trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

1. Sa aiba dreptul de participare conform regulamentului, sectiunea 3;

2. Sa acceseze pagina www.ajuteu.ro si sa completeze formularul de inscriere, integral, cu datele minime obligatorii cerute de campurile formularului.

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.

Necompletarea oricaruia dintre campurile formularului si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.  Un participant poate inregistra oricate propuneri doreste in perioada de desfasurare a Campaniei, insa nu poate inregistra aceeasi propunere de mai multe ori.  Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa inscrie in Campanie. 

SECTIUNEA 6. VALIDAREA SI PUBLICAREA CAZURILOR SELECTATE.

Anterior publicarii cazurilor selectate, Organizatorul va incepe procesul de validare a acestora, cand se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

Fiecare caz selectat va fi contactat telefonic pentru validare, de catre un reprezentant al Organizatorului.

Pentru validare, fiecare participant/beneficiar contactat va completa si semna GDPR, Acord de intrare in campanie si Acord expres de filmare.

In cazul in care un caz selectat nu va transmite informatiile necesare validarii in termen de 3 (trei) zile de la data la care a fost contactat telefonic, pierde dreptul de a ramane in campanie. 

Imposibilitatea beneficiarului / participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de ramanere in Campanie, fara nicio obligatie din partea Organizatorului.

Anuntarea cazurilor selectate si validate se va realiza prin publicarea acestora pe www.ajuteu.ro in termen de aproximativ 5 (cinci)  zile de la data validariiacestora.

Fundatia nu garanteaza ca in urma promovarii cazului pe site-urile www.fundatiamereuaproape.ro si www.ajuteu.ro si/sau in cadrul emisiunilor Antena 1, Participantul  va primi vreun sprijin material, ci numai in masura implicarii directe a donatorilor si sponsorilor.

Participantii inteleg ca Fundatia nu are decat rolul de facilita legatura dintre cazul social si posibili donatori si sponsori, cazul social al minorului putand fi sprijinit direct de catre acestia

In situatia in care pentru cazul social al Participantului exista sume colectate prin intermediul Fundatiei, Participantii / reprezentatii legali ai participantilor minori se obliga sa semneze un contract cu Fundatia pentru a primi sumele  colectate, iar in caz de refuz, intelege si accepta ca dupa expirarea unui termen de o luna  de la data la care Participantii/ reprezentatii legali ai participantilor minori  au refuzat semnarea, sumele vor fi returnate sponsorilor si donatorilor sau vor fi utilizate pentru sustinerea altor cazuri sociale.

Participantii/ reprezentatii legali ai participantilor minori se obliga sa utilizeze ajutorul financiar primit exclusiv pentru scopul pentru care a fost destinat

SECTIUNEA 7.  ERORI, COMUNICARI NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

 Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea beneficiilor prezente in Campanie:

 – Pierderea statutului de participant ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii mentionate la Sectiunea 6 de mai sus, de catre potentialii participanti. 

– Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

– Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator.

 – Imposibilitatea Organizatorului de a contacta participantii, din motive independente de acesta. 

– Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament. 

 – Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a Campaniei, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului. 

– Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de beneficii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la pagina web aferenta sau asimilate campaniei, cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale. 

SECTIUNEA 8. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament Oficial, regimul prelucrarilor de date cu caracter personal este desfasurat in conformitate  cu Anexa 1 la Regulament.

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 

SECTIUNEA 10. CONTESTATII SI LITIGII

Eventualele contestatii cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validare a cazurilor vor fi receptionate de catre Organizator pe adresa de mail: [email protected] și soluționate în termen de maximum 72 de ore de la rpimirea lor.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului. 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Oficial al Campaniei este pus la dispozitie si este disponibil in mod gratuit oricarui participant gasindu-se afisat pe site-ul www.ajuteu.ro.